: پیام رئیس عمومی انجمن وکلای مدافع افغانستان


بسیار خوشحال استم که امروز موفق شدیم سایت انترنتی انجمن را ایجاد کنیم تا بتوانیم ایجاد ، تاریخ جریان تحولات و فعالیت های انجمن را انعکاس بدهیم . طوریکه به همه معلوم و هویدا است در افغانستان وکالت دفاع سابقه 52 ساله دارد چنانچه در سال 1336 وزارت عدلیه وقت تعلیمات نامه وکالت دعوی را تسوید و به تاریخ 21 ثور نشر گردید به تعقیب آن در سال 1343 قانون امور تنظیم مدافعین به میان آمد و بعد از آن همین قانون با تبدیل کلمه دولت به امارت و تزئید و تنقیص بعضی جملات به عین نام (قانون تنظیم امور وکلای مدافع) نشر شد.بعدآدر سال 1386ذریعه فرمان 111مورخ 4/9/1387 حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قانون وکلای مدافع در پنج فصل و 44 ماده توشیح گردید و وزارت محترم عدلیه موظف شد تا در خلال سه ماه بعد از انفاذ قانون تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید. که همانا مجمع عمومی انجمن به تاریخ 6 اسد 1387 توسط وکلای مدافع سرتاسر کشور در هوتل انترکانتیننتل دایر و در دو روز اول اسساسنامه انجمن تصویب در دو روز دوم اعضای شورای رهبری هیات اجرائیه و هیات نظارت به شکل آزاد ،سری و مستفیم انتخاب .گردیدند و انجمن منحیث یک نهاد مستقل غیر سیاسی و غیر حکومتی شروع به فعالیت نمود

حقوق دانان محترم آگاه اند تاریخچه وکالت دفاع در ادوار مختلف تاریخ بشری از اهمیت خاص خود برخوردار بوده چنانچه در عصر فرعونیها ، اغرقیها ، عصر اسلامی ، عصر عثمانیها همچنان تطور تقنین در فرانسه و بعدآ .موضوع وکالت از نظر فقه اسلامی وجود داشته که به اشکال مختلف فعالیتهای خویش را انجام میدادند
اما اگر وکالت دفاع را ازنظر دین اسلام نظر اندازی دقیق نمائیم به وضوح فهمیده میشود که موضوع دفاع با خلقت آدم علیه السلام و بی بی حوا همزمان به وجود آمد زیرا انسان از روزی خلقت دارای غریزه خودپسندی است و همین غریزه است که .موضوع دفاع از نفس و از غیر را باعث میگردد و از این گذشته غریزه حب بقا در ذات خود موضوع دفاع گفته میشود
.و انسان اول خود مدافع خود بود در عصر اول اسلام وظیفه مدافع عبارت از دفاع از حقوق موکل بود که مجتهدین از اجتهاد خود مطابق اصول که داشتند دفاع مینمودند
فقهای اسلامی وکالت را صفت از صفات خداوندی دانسته اند (حسبنا الله و نعم الوکیل)و وکیل به معنی حافظ است و وکیل را از جهت وکیل میگویند که موکل امر و تصرف خود را به وی تفویض میکند و وکالت به معنی تفویض است. چون بعضآ مردم .استطاعت ندارند که تصرفات شرعیه خود را به وجه احسن انجام دهند از این ناحیه احساس کمی وکاستی را مینمایند و بخاطربرآورده ساختن احتیاج ضرورت دارند که وکیل بگیرند
طوریکه واضح است انسانها در برابر قضا در مورد بیان و ادای کلام متفاوت میباشند و بعضی در اقامه براهین و دلایل نسبت به دیگری قویتر میباشد در حالیکه در بین متخاصمین تحقق مساوات ضروری و لازمی دانسته میشود. بناً لازم است تا برای .ناتوان و عاجز وکیل انتخاب گردد تا در ارائه دلایل معادل خصم خود باشد
بنآ وکالت از دیدگاه اسلام و قوانین ملی و بین المللی از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و وکیل مدافع ، مدافع حفظ منافع موکل خود میباشد و این وظیفه باید مظهر فکر، ترقی و احسساسات لطیف پنداشته شود و مراجع اصلی عدل و دادخواهی قبول گردد.مدافع باید نمونه جرئت،فداکاری حدت ذهن،سرعت انتقال باشد و نباید کدام مانع را در راه خود قبول کند و انجمن مستقل وکلای مدافع نیز برای حمایت از حاکمیت قانون و عدالت اسلامی درافغانستان فعالیت نموده و به این عقیده است که حقوق اتباع افغان را حفظ ، صدای شان را شنیده و توسط وکلای مدافع ورزیده و متعهد اخلاق مسلکی بدون مداخله و هر نوع تبعیض طور مستقلانه از حقوق شان دفاع نمایند.بهبود و دسترسی به محاکم عادلانه ،جلب اعتماد مردم ، بهبود همکاری و جذب .وکلای مدافع نسل جدید ، ایجاد روابط حسنه و نیک با سایر نهاد ها خصوصاً ادارات محترم عدلی و قضائی ، مبارزه با هر نوع فساد اداری ،بدبختی و فقر، جهل، نا برابری و عدم مساوات اجتماعی از مکلفیت های انجمن میباشد

با احترام
روح الله قاریزاده

پیام انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان به مناسبت "8"مارچ روزجهانی زن

انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان هشتم مارچ روز جهانی زن را به نماینده گی تمام وکلای مدافع کشور به زنان مظلوم و رنج کشیده افغانستان تبریک می گوید .زن از ادوار گذشته تاریخ تا کنون، جز در نظامهای الهی و آسمانی از حقوق بشری خود محروم بوده و مصیبتها و جفاهای بسیاری را تحمل میکند
.در حالیکه زن به تعبیر قرآنکریم یکی از دو جزء لاینفک جامعه بشری بحساب میآید: ( هن لباس لکم و انتم لباس لهن) ترجمه: زن و مرد پوشش یکدیگر اند. اینجاست که دیده میشود، هرگاه یکی از اجزای جامعه بشری دچار نقصان و آسیب شود، چقدر برای بنیاد آن خطرناک و مخرب خواهد بود .انجمن به عنوان یکی از نهادهای حقوقی فعال و مسؤول در سطح کشور، همواره تلاش کرده، تا با ارائه راهکارها، برنامه های آموزشی، سیمینارها، کنفرانسها و تربیه وکلای مدافع زن در این قسمت مفید واقع شود
.انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امید میبرد که پس از این با تحکیم حاکمیت قانون در سراسر کشور شاهد روزی باشد، که حقوق هیچ زنی در کشور نقض نه شود و زنان افغانستان به تمام حقوق انسانی و اسلامی شان در پرتو ارشادات اسلامی و قوانین نافده کشور دست پیدا کنند

برای دسترسی به طرزالعمل تصویب شده هیَات نظارت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بالای لینک ذیل کلیک نماید